top of page

Development Project | Free Workshops for Women | Women for Women

Projekt Rozwojowy | Warsztaty dla Kobiet | Women for Women

MAGNOLIA AVE

MAGNOLIA AVENUE, meaning Women for Women, is a charity development project for women provided by Anna Barauskas and her The Neurolinguistic Programming Training Institute of Chicago, aimed at comprehensive personal development, regardless of the age of participants and previous experience.

Meetings of individual groups are held in 10-week cycles, consisting of two-hour workshops once a week (address: 1325 W. Irving Park Rd. # 203, Bensenville, IL60106), during which, in an intimate and friendly group, the participants have the opportunity to better understand themselves, work on self-esteem, gain various psychosocial skills, and overcome difficulties, solving which directly translates into improving the quality of life.

 

During the classes there is the opportunity to look at the personal life, needs, as well as verify plans and dreams. Learn, by discovering the right tools, set your goals and achieve them. However, above all, it is possible to find the internal MOTIVATION for change.

The project consists of several parts taking place on a par during the 10-week development process.

FIRST PART.  It includes stationary workshops during which the participants carry out regular weekly meetings in a group of just 6 women, conducted by the project's author, life coach, personal development trainer, motivational speaker, mother and wife - Anna Barauskas. The movie "Steel Magnolias" became an inspiration for creating these free workshops. During them, as in the legendary film, six women of different status, age, and experience meet regularly and thanks to mutual support and friendship face a seemingly average, boring life - characterized by love, motherhood, suffering, joy, loneliness, perfect health, and illness, sacrifice, death, but also joy, maturing, and flourishing. Nothing can break the relationship between the heroines.

Whereas, the women participating in the Magnolia Avenue project, in a common group, take a metaphorical journey, looking at themselves in the past and today, setting development goals for the future and learning about possible ways to achieve them. They deal with building a broadly understood assertive attitude. An attitude not just about the ability to say no, but to further strengthen the self and build good relationships with people. Often, both at work and at home, we are witnessing various difficult situations. We often agree to what we do not want, later blaming ourselves for lack of courage. In this part of the Magnolia Avenue project, we strengthen and teach without fear to demand respect for our needs, while respecting the needs of the other person. This segment of classes is based on the Marshall Rosenberg Nonviolent Communication method. In this part, we also strengthen self-esteem.

 

The issues discussed during the workshops are:

 1. Raising self-awareness.

 2. The apple is not far away from the apple tree... - my mother and I - what model of femininity was implanted in me.

 3. What did my family teach me: what model of partner relationship did I receive from my parents?

 4. Work with beliefs and work with the shadow - a hidden identity

 5. Coping with change

 6. Communication

 7. What is true assertiveness?

 8. The difference between assertiveness, submission, and aggression

 9. How to care for respect towards yourself?

 10. Do we know our strengths and weaknesses and can we take compliments?

 11. The difference between evaluation and observation

 12. Constructive refusal

 13. The ability to accept a refusal, meaning how to hear "yes" after each "no".

 14. How to deal with criticism and guilt with empathy?

 15. Self-esteem and self-confidence

 16. Setting development goals and ways to achieve them

 

 

PART TWO is devoted to planting magnolia trees. Each of the participants, along with the other women from the group, plants their magnolia on a predetermined date and place, thus contributing to the formation of the title MAGNOLIA AVENUE, growing year by year with each following tree.

 

The magnolia tree planted by women is a symbol of their work on themselves, mental, emotional, spiritual, and physical maturing.

 

Magnolia, regarded as a tree as old as the world, is a metaphor for timelessness, strength, and fortitude, but above all - recognized in many cultures of the world - a symbol of a woman who flourishes and through conscious maturation becomes simultaneously aware, wise, and beautiful.

PART THREE focuses on the practice of conscious life, the practice of self-acceptance, the practice of self-responsibility, the practice of assertiveness, and the practice of purposeful life. In this part, program participants take part in meetings outside the workshop. One of them is a joint movie night, during which they watch legendary productions devoted to women's issues, including the flagship "Steel Magnolias" directed by Herbert Ross. This part of the project also includes joint weekend trips, a boudoir style photo session preceded by a visual metamorphosis of the participants, and charity activities in favor of implementing joint ventures, as well as activities outside the group supporting the development of assertiveness, self-responsibility, and personal goals.

Every journey, including personal development, begins with taking the first step. Due to the fact that the MAGNOLIA AVENUE project is carried out cyclically in groups of only 6 participants each - getting to the program requires to initially apply and submit a written justification in which the candidate answers the question "Why should she be included in the next edition of the project." From the submitted applications - the author of the workshop - Anna Barauskas selects women for individual editions, while the other women go to the so-called "waiting list" and still have the chance to get to the next edition.

 

Women who qualify for a specific group must sign a pledge that they will be present at each workshop meeting for the next 10 weeks before the beginning of the class. Inability to participate in any of the meetings disqualifies the candidate and eliminates her from participation in the project. A person from the "waiting list" automatically takes her place.

 

Contact: 312-566-8026

 

 

MAGNOLIA AVENUE czyli Women for Women to  projekt rozwojowy dla kobiet, mający na celu wszechstronny rozwój osobisty, bez względu na wiek uczestniczek oraz poprzednie doświadczenia. Spotkania poszczególnych grup odbywają się w 10-tygodniowych cyklach, na które składają się dwugodzinne warsztaty raz w tygodniu (adres: 1325 W. Irving Park Rd. #203, Bensenville, IL60106), w trakcie których uczestniczki mają możliwość w kameralnym, przyjaznym gronie lepiej zrozumieć siebie, pracować nad poczuciem własnej wartości oraz zdobyć różne umiejętności psychospołeczne i przepracowywać trudności, których rozwiązanie bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia.

W trakcie zajęć jest okazja przyjrzeć się swojemu życiu, swoim potrzebom, zweryfikować plany
i marzenia. Nauczyć się, poprzez poznanie odpowiednich narzędzi, wyznaczać swoje cele i je realizować. Przede wszystkim jednak można odnaleźć wewnętrzną MOTYWACJĘ do zmian.

Magnolia Ave SIGN (2).png

Projekt składa się z kilku części odbywających się równorzędnie w czasie 10-tygodniowego procesu rozwoju.

CZĘŚĆ PIERWSZA. Obejmuje warsztaty stacjonarne podczas których uczestniczki odbywają regularne cotygodniowe spotkania w gronie zaledwie 6 kobiet, prowadzone przez autorkę projektu, czyli life coacha oraz trenerkę rozwoju osobistego i mówczynię motywacyjną – Annę Barauskas. Film „Stalowe Magnolie” stał się inspiracji do powstania tych warsztatów. W czasie ich trwania, podobnie jak w legendarnym filmie, sześć kobiet o różnym statusie, wieku i doświadczeniach spotyka się regularnie by dzięki wzajemnemu wsparciu i przyjaźni zmierzyć się z na pozór przeciętnym, nudnym życiem – nacechowanym miłością, macierzyństwem, cierpieniem, radością, samotnością, doskonałym zdrowiem i chorobą, poświęceniem, śmiercią, ale i radością, dojrzewaniem i rozkwitaniem. Związku łączącego ekranowe bohaterki nic nie jest w stanie rozerwać. Natomiast kobiety, biorące udział w projekcie Magnolia Avenue, we wspólnym gronie odbywają metaforyczną podróż, przyglądając się sobie w przeszłości i dzisiaj, wyznaczając cele rozwojowe na przyszłość oraz poznając możliwe sposoby ich realizacji. Zajmują się  budowaniem szeroko rozumianej postawy asertywnej. Postawy nie polegającej tylko na umiejętności odmawiania, ale na dalszym wzmacnianiu siebie i budowaniu dobrych relacji z ludźmi. Często bowiem, tak w pracy, jak i w domu, jesteśmy świadkami różnych trudnych sytuacji. Niejednokrotnie godzimy się na to, czego nie chcemy, wyrzucając sobie później brak odwagi. W tej części projektu Magnolia Avenue wzmacniamy się i uczymy bez lęku wymagać szacunku dla swoich potrzeb, szanując zarazem potrzeby drugiej osoby. Ten segment zajęć oparty jest na metodzie komunikacji Porozumienie Bez Przemocy Marshalla Rosenberg’a. W tej części zajmujemy się również wzmacnianiem poczucia własnej wartości.

 

Zagadnienia poruszane w czasie warsztatów to:

 1. Podnoszenie samoświadomości.
 2. Nie daleko pada jabłko od jabłoni... – moja matka a ja – jaki wzór kobiecości został we mnie zaszczepiony.
 3. Czego nauczyła mnie moja rodzina: jaki wzór relacji partnerskiej otrzymałam od swoich rodziców?
 4. Praca z przekonaniami oraz praca z cieniem – ukrytą tożsamością
 5. Radzenie sobie ze zmianą
 6. Komunikacja
 7. Czym jest prawdziwa asertywność?
 8. Różnica pomiędzy asertywnością, uległością a agresją
 9. Jak zadbać o szacunek dla samej siebie?
 10. Czy znamy swoje słabe i mocne strony i potrafimy przyjmować komplementy?
 11. Różnica pomiędzy oceną a obserwacją
 12. Konstruktywne odmawianie
 13. Umiejętność przyjmowanie odmowy, czyli jak za każdym „nie” usłyszeć „tak”.
 14. Jak z empatią radzić sobie z krytyką i poczuciem winy?
 15. Poczucie własnej wartości a wiara w siebie
 16. Wyznaczanie celów rozwojowych i sposobów na ich realizację

 

CZĘŚĆ DRUGA poświęcona jest sadzeniu drzew magnolii. Każda z uczestniczek wraz z pozostałymi kobietami z grupy we wcześniej ustalonym dniu i miejscu sadzi swoją magnolię przyczyniając się tym samym do powstawania, wydłużającej się z roku na rok z drzewkiem każdej kolejnej kursantki, alei magnolii czyli tytułowej MAGNOLIA AVENUE.

Drzewo magnolii sadzone przez kobiety jest symbolem ich pracy nad sobą, psychicznego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego dojrzewania.

Magnolia, uważana za drzewo tak stare jak świat, jest metaforą ponadczasowości, siły i hartu ducha, ale przede wszystkim – uznawanym w wielu kulturach świata- symbolem kobiety, która rozkwita i poprzez stopniowe dojrzewanie staje się jednocześnie świadoma, mądra i piękna.

CZĘŚĆ TRZECIA skupia się na praktyce życia świadomego, praktyce samoakceptacji, praktyce odpowiedzialności za siebie, praktyce asertywności oraz praktyce życia celowego. W tej części uczestniczki programu biorą udział w spotkaniach poza warsztatowych. Jednym z nich jest wspólna noc filmowa, podczas której razem oglądają legendarne produkcje poświęcone tematyce kobiet ze sztandarowymi „Stalowymi Magnoliami” w reżyserii Herberta Rossa na czele. Ta część projektu obejmuje także wspólne wyjazdy weekendowe, sesję zdjęciową w stylu boudoir, poprzedzoną wizualną metamorfozą uczestniczek oraz działalność charytatywną na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz działalność poza grupą wspomagająca rozwój asertywności, odpowiedzialności za siebie i realizacji osobistych celów.

Każda podróż, również ta dotycząca rozwoju osobistego, rozpoczyna się od pierwszego kroku. Ze względu na fakt, że projekt MAGNOLIA AVENUE realizowany jest cyklicznie w grupach liczących sobie zaledwie po 6 uczestniczek – dostanie się do programu wymaga wcześniejszego zgłoszenia swojej kandydatury oraz pisemnego uzasadnienia, w którym kandydatka odpowiada na pytanie „Z jakiego powodu to właśnie ona powinna znaleźć się w kolejnej edycji projektu”. Spośród nadesłanych zgłoszeń – autorka warsztatów- Anna Barauskas wybiera kobiety do poszczególnych edycji, natomiast pozostałe panie przechodzą na tak zwaną „listę oczekujących” i w dalszym ciągu mają szansę dostać się do następnej edycji.

Kobiety, które zakwalifikują się do konkretnej grupy, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć muszą podpisać zobowiązanie, że będą obecne na każdym spotkaniu warsztatowym przez kolejnych 10 tygodni. Niemożność uczestniczenia w którymś ze spotkań dyskwalifikuje daną kandydatkę i eliminuje ją z udziału w projekcie. Automatycznie na jej miejsce wchodzi osoba z „listy oczekujących”.

Kontakt: 312-566-8026

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie MAGNOLIA AVENUE i rozpocząć konkretną pracę nad własnym rozwojem, wypełnij poniższy formularz:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
MAGNOLIA AVENUE

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w jednej z edycji programu MAGNOLIA AVENUE

Magnolia Avenue - I edycja

marzec - czerwiec 2019 

Sadzenie drzewek magnolii - pierwsza na świecie kobieca aleja magnoliowa

Wspólny wyjazd uczestniczek pierwszej edycji programu Magnolia Avenue do miasteczka w Luizjanie, gdzie nagrywany był legendarny film "Stalowe Magnolie" 

Wspólna buduarowa sesja zdjęciowa wykonan przez jedną z Magnolii

- znaną chicagowską fotografkę Julitę Siegel.

Super fryzury zawdzięczamy TOP stylistce - Aldonie Stefańczyk #AldonaHairAddict

Kilka zdjęć z zajęć warsztatowych - praca z cieniem czyli wypartą tożsamością oraz zabawa metaforą